خدمات مقاوم سازی سازه های بتنی

مقاوم سازی بتن

 

اجرای تخصصی مقاوم سازی بتن با توجه به عیوب بتن

انواع مقاوم سازی بتن

1- اجرای ژاکت بتنی

2- اجرای ژاکت فلزی

3- ورق های frp

 

1- مقاوم سازی بتن توسط ژاکت بتنی :

تقویت و مقاوم سازی بتن بر اثر شرایط نامطلوب ایجاد شده در بتن مسلح

2- مقاوم سازی بتن توسط ژاکت فلزی :

مقاوم سازی ژاکت فلزی

3- مقاوم سازی توسط ورق های FRP :